เข้าสู่ระบบ
รหัสนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
 
ข่าวประกาศ

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ::
ที่ ชื่อชุมนุม รหัส ครูที่ปรึกษา รับ ปัจจุบัน สถานที่ จุดประสงค์ หมายเหตุ
1 .
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
ก101
นางทิตยา จรรยาพงษ์
21
21
ใต้ถุน อาคาร 9

เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษ

เต็ม
2 .
เบเกอรี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก102
นางโสภา ประจิตร
21
37
ห้องพักครู อาคาร 4 เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษาไท
หมดเวลา
3 .
แบดมินตัน
ก104
นางเบญจพร พิชัยยา
21
29
ห้องพักครู อาคาร 4 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ท
หมดเวลา
4 .
วาทสุนทร
ก106
นางพุฒิมาศ สุภาวรรณ
21
17
ห้องพักครู อาคาร 4 ศิลปะการใช้ถ้อยคำในการพูดการเข
หมดเวลา
5 .
Animation by my self
ก108
นางจามรี พุทธาศรี
21
18
ห้องพักครู อาคาร 4 การฝึกทำอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน เ
หมดเวลา
6 .
เบเกอร์รี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก109
นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ
21
41
ห้องพักครู อาคาร 4 การใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ความสา
หมดเวลา
7 .
เพชรภาษาไทย
ก110
นางนารี มาลา
21
14
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการพูด
หมดเวลา
8 .
เพชรยอดมงกุฏภาษาไทย
ก113
นางสาวภรณ์กนก อุปชัย
21
3
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนาผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ
หมดเวลา
9 .
ไอเดียสร้างสรรค์
ก114
นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์
21
20
อาคาร 4 ห้อง426 (นักเรียนที่สนใจการประดิษฐ์สิ่
หมดเวลา
10 .
ภาษาไทย
ก115
นางพัชนี หล่ายโท้
21
19
อาคาร 4
หมดเวลา
11 .
นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย
ก201
นางสาวชนุพร คำอ้าย
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาส
หมดเวลา
12 .
Gifted Math ม.4
ก202
นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ
21
6
ห้องพักครู อาคาร 5

1.สร้างทักษะการแก้ปัญหา

หมดเวลา
13 .
คณิตศาสตร์
ก203
นางสาวจิตรลดา คันธะวงศ์
21
18
อาคาร 5
หมดเวลา
14 .
คณิตศาสตร์
ก204
นางสายรุ้ง แสวงงาม
21
4
ห้อง 522
หมดเวลา
15 .
Gifted Math ม.1
ก205
นายจักรพงษ์ ใจการ
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 เป็นนักเรียน ชั้น ม.2 จุดประส
หมดเวลา
16 .
Gifted Math ม.5
ก207
นางสาวสุภาพร สุพนัส
21
7
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อเสริมทักษะและกระบวนการด
หมดเวลา
17 .
เกมส์คณิตศาสตร์
ก208
นางกรุณา ปฐมธรรมการ
21
25
ห้องพักครู อาคาร 5 มีทักษะในการเล่นเกมส์คณิตศาสตร
หมดเวลา
18 .
Math For Fun
ก209
นางสาววิไลวรรณ หมั่นคำ
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะพื้นฐานการถักนิตติ้ง ส
หมดเวลา
19 .
คณิตศาสตร์
ก210
นางไพวดี ศักยาภินันท์
21
12
ห้องพักครู อาคาร 5 เสริมทักษะคณิตศาสตร์สู่สากล
หมดเวลา
20 .
คณิตศาสตร์
ก211
นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร
21
21
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิช
เต็ม
21 .
วรรณกรรมเยาวชน
ก213
นางศุภรางค์ บุญยิ่ง
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5

1.รู้จักคัดสรรหนังสือดี มีป

หมดเวลา
22 .
เตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ
ก214
นางนิภาพร พรินทรากุล
21
6
ห้องพักครู อาคาร 5 ศึกษาค้นคว้าและเตรียมความพร้อม
หมดเวลา
23 .
Math is Fun
ก215
นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์
21
24
ห้องพักครู อาคาร 5 Prepare to be World Citizen
หมดเวลา
24 .
Gifted Math ม.3
ก216
นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด
21
19
อาคาร 5 1.สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศ
หมดเวลา
25 .
เกมคณิตศาสตร์
ก217
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
21
21
ห้องพักครู อาคาร 5 เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
เต็ม
26 .
พับ...พับ...หรรษา
ก219
นางกนกวรรณ ทองคำ
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะในการใช้เรขาคณิตในชีวิ
หมดเวลา
27 .
gifted math m2
ก220
นางสาวอัญชลี นางแล
21
20
ห้อง522 แก้ไขจุดประสงค์ดังนี้ค่ะ 1.แก
หมดเวลา
28 .
คณิตศาสตร์
ก221
นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว
21
17
อาคาร 5
หมดเวลา
29 .
PaPercraft
ก222
นางสาวดุษฎี เชตะวัน
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อสร้างสรรผลงานอย่างสร้าง
หมดเวลา
30 .
ถ่ายภาพ
ก223
นางสุพรพิศ สิทธิขันแก้ว
21
21
อาคาร 5 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คว
เต็ม
31 .
พุทธศิลป์สามัคคี 4
ก224
นางปวิชญา จินดา
21
1
อาคาร 5 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธร
หมดเวลา
32 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 2
ก301
นายสมชาติ ประสม
21
15
อาคาร2
หมดเวลา
33 .
Smart Sci 2 (ชั้น ม.5.13)
ก302
นายณัฎฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์
21
35
ห้องพกครู อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
34 .
Gifted Physics
ก303
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์
21
12
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ให้ความรู้และคอนเซปที่ถูกต้อ
หมดเวลา
35 .
ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ต้น
ก304
นายยวนหลี โถนารัตน์
21
8
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอ
หมดเวลา
36 .
ซิลสกรีน
ก305
นายมาโนช ด่านพนัง
21
16
ห้องเรียนสีเขียว
หมดเวลา
37 .
ตลุยโจทย์ชีววิทยา (เฉพาะ ม.ปลาย)
ก306
นางสาวณัฎยา สุริยนต์
21
16
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโย
หมดเวลา
38 .
พุทธศิลป์สามัคคี 2
ก307
นายรัชย์วินท์ ยะอนันต์
21
20
ห้อง 224 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธ
หมดเวลา
39 .
Science movies
ก308
นางปวิตรา เสาร่อน
21
14
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
40 .
เคมีเทอร์โม ไดนามิกส์เบื้องต้น(ม.ปลาย วิทย์)
ก309
นายวิเชียร สิทธานุภาพ
21
0
อาคาร2
หมดเวลา
41 .
Science Show
ก310
นางสาวพิมประภา อุ่นโทกาศ
21
4
ห้องสมุดศูนย์วิทย์ อาคาร2 (นักเรียนชั้น ม.1-5 กล้าแสดงออ
หมดเวลา
42 .
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(ม.ต้น)
ก311
นายวุฒฺิชัย โกเขา
21
7
อาคาร2 ห้องเรียนสีเขียว 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
43 .
นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์(ม.ต้น)
ก312
นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
21
1
อาคาร 2 ห้อง 213 1.เพื่อให้นักเรียนเห็นตัวอย่าง
หมดเวลา
44 .
Gifted Biology
ก313
นายสิทธิชัย ชัยลังกา
21
24
อาคาร2 ห้อง 217
หมดเวลา
45 .
พุทธศิลป์สามัคคี 3
ก314
นางสาวจันทนา ยายอด
21
22
ห้อง 218 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรร
หมดเวลา
46 .
วิทยาศาสตร์
ก315
นายจิตรกร วิจิตรปฐมกุล
21
39
ห้องพักครู อาคาร 2
หมดเวลา
47 .
Dance Crew
ก316
นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
21
35
ห้องพักครู อาคาร 2 นักเรียนได้แสดงออกด้านการเต้น/
หมดเวลา
48 .
วิทยาศาสตร์
ก317
นายกริช บุญนิล
21
13
อาคาร2
หมดเวลา
49 .
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ก318
นางรัชนี เลิศเกษม
21
1
ห้อง221 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้
หมดเวลา
50 .
วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม
ก319
นางสาวพิญ์สินี จักรแก้ว
21
0
อาคาร2
หมดเวลา
51 .
ปักเฟรม 2 (ม.ต้น)
ก320
นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรง
21
4
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
52 .
อีสานบ้านเฮา
ก321
นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์
21
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ วัฒน
หมดเวลา
53 .
Smart Sci 1 (ชั้น ม.4.13)
ก322
นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์
21
31
อาคาร 2 ห้อง 225 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
54 .
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ก323
นางสุภาพร กิตติพัฒนเจริญกุล
21
14
อาคาร 2 ห้อง 225 เป็นนักเรียน ม.ปลาย จุดประสงค
หมดเวลา
55 .
จักรยานสามัคคีวิทยาคม
ก324
นายอัครเดช เมฆสุรินทร์
21
11
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ออกกำลังกาย 2.ศึกษาระเบียบว
หมดเวลา
56 .
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ก325
นายสุพจน์ กาวิลาวรรณ
21
3
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้
หมดเวลา
57 .
ปักแฟรม 1 (ม.ต้น)
ก326
นางจรรยา ก้อนแก้ว
21
8
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
หมดเวลา
58 .
นักประดิษฐ์
ก327
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยาทิพย์ เมืองบุญ(นางสาวนารินทร์)
21
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
59 .
SWK media labs
ก328
นายสุรเชษฐ์ มโนวงศ์
21
10
ห้องพักครู อาคาร 2

เพือให้นักเรียนสามารถจัดทำร

หมดเวลา
60 .
my sci
ก329
นางมทินา มาละวงษ์
21
18
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้
หมดเวลา
61 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 1
ก330
นายวศิน มังคลาด
21
23
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
62 .
พฤษศาสตร์โรงเรียน(ม.ปลายวิทย์คณิต)
ก331
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
21
12
ห้องสวนพฤศาสตร์โรงเรียน 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุร
หมดเวลา
63 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ(ม.1)
ก332
นางสาววนิดา ศิริเขียว
21
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
64 .
โลกน่ารู้กับครูวิทยาศาสตร์
ก333
นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่
21
18
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ กระบวน
หมดเวลา
65 .
เยาวชนคนรักษ์แสตมป์
ก334
นางจินตนา นามวงศ์
21
17
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กัน มี
หมดเวลา
66 .
Physics Clinic(ม.ปลาย สายวิทย์)
ก336
นายอภิชาติ นามแก้ว
21
18
อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
67 .
Science Show
ก337
นางชมนพร จะเรียมพันธ์
21
11
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้
หมดเวลา
68 .
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ก338
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
21
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อให้รู้จักกระบวนการการจ
หมดเวลา
69 .
ทึ่งทั่วโลก
ก339
นายสมโภชน์ ผ่องใส
21
20
ห้องแผนงาน อาคาร 1 1.ศึกษารวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับส
หมดเวลา
70 .
ติว วิทยาศาสตร์ (ม.3)
ก340
นางยโสธร สุขัมศรี
21
20
อาคาร2 1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด
หมดเวลา
71 .
ซากุระ SWK
ก343
นางสุพัจฉรี กาบคำ
21
20
อาคาร2
หมดเวลา
72 .
ข่าวสารอาเซียน
ก401
นายเอนก กิติศรี
21
7
ห้องพักครู อาคาร 11 เผยแพร่ข่าวสาร ASEAN ที่น่าสนใ
หมดเวลา
73 .
Artwork Japanise Style (ม.ปลาย)
ก402
นางวิไล สารธนกุล
21
22
ห้อง 911
หมดเวลา
74 .
ธนาคารโรงเรียน
ก403
นางเตือนใจ ไชยศิลป์
21
11
อาคาร 11 (นักเรียนที่พร้อมเป็นตัวแทนเข้
หมดเวลา
75 .
การท่องเที่ยว
ก404
นางสาววาสนา สดใส
21
19
ห้องพักครู อาคาร 11 1.เพื่อรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน
หมดเวลา
76 .
ต้นกล้านักเศรษฐศาสตร์ รุ่นเยาว์ ม.ต้น10ม.ปลาย10
ก405
นางนพสร ท้าวเขื่อน
21
11
อาคาร 11 ห้อง 1118 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษ
หมดเวลา
77 .
INFINITY
ก406
นางอรุณรัตน์ กันคำ
21
19
ห้องพักครู อาคาร 11 นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อม
หมดเวลา
78 .
สังคมศึกษา
ก407
นางรุ่งรัตน์ ศรีจม
21
20
อาคาร 11
หมดเวลา
79 .
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย
ก408
นายชาญณรงค์ กันคำ
21
20
ห้องธรรมสถาน
หมดเวลา
80 .
สังคมศึกษา
ก409
นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
21
20
อาคาร 11
หมดเวลา
81 .
Cactus and Succulent (แคคตัส แอน ซัคคิวเล้นท์)
ก410
นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว
21
21
ห้องพักครู อาคาร11 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ค
เต็ม
82 .
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ก411
นางอำพร สกุลวงศ์ธนา
21
21
ห้องพักครู อาคาร 11 1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักก
เต็ม
83 .
ก้าวทันโลก
ก412
นางกรณิศ มุงเมือง
21
18
ห้องพักครู อาคาร11
หมดเวลา
84 .
รอบรู้เรื่องรถ
ก415
นายเจริญไชย อะทะไชย
21
21
ห้องพักครู อาคาร 11 ให้เรียนรู้ระบบการทำงานของเครื
เต็ม
85 .
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ก416
นางวันพร อะทะไชย
21
37
ห้องกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
หมดเวลา
86 .
ฟุตซอล
ก418
นายบัญญัติ จามรี
21
38
ห้องพักครู อาคาร 11
หมดเวลา
87 .
Artwork Japanise Style
ก419
นางนฤมล ชลประทิน
21
25
ห้องพักครู อาคาร 11

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

หมดเวลา
88 .
เลี้ยงปลาสวยงาม
ก420
นายพิทักษ์ ทองมูล
21
20
ห้องพักครู อาคาร 11
หมดเวลา
89 .
Swk Photo Club 1
ก421
นายสุริยา อ่อนหนองหว้า
21
20
ห้องพักครู อาคาร 11 (รักการถ่ายภาพ เสียสละเพื่อส่ว
หมดเวลา
90 .
จิตอาสา
ก422
นายมานพ สุขพิงค์
21
6
ห้องพักครู อาคาร 11 1.ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคล
หมดเวลา
91 .
รอบบ้านผ่านเมือง
ก423
นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา
21
5
อาคาร 11 1.เพื่อศึกษากระบวนการทักษะองค
หมดเวลา
92 .
รักษ์ซากุระSWK
ก424
นายชัยวุฒิ แปงหล้า
21
11
อาคาร11
หมดเวลา
93 .
ออนซอนอีสาน
ก425
นายอภินันท์ ผ่องกมล(นายชัยวัฒน์)
21
19
อาคาร11 1.เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอั
หมดเวลา
94 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก502
นางดาระณี กรุงศรี
21
23
ห้องพักครู อาคาร 1 (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
หมดเวลา
95 .
ฟุตบอล
ก504
นายชยพล ต๊ะหล้า(นายนฤมิต)
21
42
อาคารพละศึกษา

1.รักการออกกำลังกาย

หมดเวลา
96 .
เปตอง
ก505
นางมยุรี สันวงศ์
21
26
อาคารพละศึกษา

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน

หมดเวลา
97 .
เทเบิลเทนนิส
ก507
นายพีระ โสประดิษฐ์
21
43
อาคารพละศึกษา 1.สามารเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข่
หมดเวลา
98 .
โยธวาทิต2
ก508
นางสารภี พรหมโวหาร
21
25
อาคารพละศึกษา 1.สามารถเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข
หมดเวลา
99 .
วอลเลย์บอล
ก509
นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม
21
23
อาคารพละศึกษา
หมดเวลา
100 .
พุทธศิลป์สามัคคี 1
ก601
นายคมสัน ลาภใหญ่
21
21
ห้องพระ อาคาร 1 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธร
เต็ม
101 .
นาฎศิลป์
ก602
นางสาวพิภาพร คำนวล
21
23
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริม สืบสาน พัฒนาทักษ
หมดเวลา
102 .
ดนตรีไทย
ก603
นายสมบุญ ไชยวงศ์
21
44
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมธำรง สืบสานไว้ซึ่
หมดเวลา
103 .
โยธวาทิต
ก604
นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ
21
40
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามาร
หมดเวลา
104 .
วิจิตรศิลป์
ก605
นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว
21
19
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสา
หมดเวลา
105 .
ศิลปะไทย
ก607
นายปราโมทย์ บุญทอง
21
19
ห้องพักครู อาคาร 6 ห้อง636 (นักเรียนที่มีความนสนใจทางด้าน
หมดเวลา
106 .
แสงศิลป์สามัคคี
ก608
นายกบินทร์ เตชวงศ์(นายศุภกานต์)
21
11
อาคาร 6 ห้อง 636 (นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศ
หมดเวลา
107 .
ดนตรี
ก609
นายอิทธิชัย ณ ลำปาง
21
16
อาคาร6
หมดเวลา
108 .
นาฏศิลป์
ก610
นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์
21
7
อาคาร6
หมดเวลา
109 .
งานเขียนแบบ
ก701
นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
21
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1.สามารถใช้เวลาว่างในการเขียนแ
หมดเวลา
110 .
งานใบตองดอกไม้สด
ก702
นางวัญชลี ด่านพนัง
21
17
ห้องการงาน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติง
หมดเวลา
111 .
Com Ranger ขบวนการพิทักษ์คอม
ก703
นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล
21
20
อาคาร 3 1.ปลูกฝังให้เกิดการนำความรู้แล
หมดเวลา
112 .
เตือนภัยวัยใส(ม.ปลาย)
ก704
นางอุษา ถ้ำสุธะ
21
3
อาคารโรงฝึกงาน 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควา
หมดเวลา
113 .
อาหารสี่ภาค
ก705
นางมลธิรา กรุณา
21
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (นักเรียนทีสนใจเรื่องการทำอาหา
หมดเวลา
114 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก708
นางจำเนียร บุญนิล
21
17
ห้องการเงิน (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
หมดเวลา
115 .
Science movies
ก709
นางศรีไพร ชาญชัย
21
19
ห้องการงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
หมดเวลา
116 .
กราฟิคและแอนิเมชั่น 1
ก710
นายคณกร เฉียบแหลม
21
20
อาคาร 3
หมดเวลา
117 .
กราฟิคและแอนิเมชั่น 2
ก711
นางสาวชมพูนุช กำลังชาญ
21
20
อาคาร 3
หมดเวลา
118 .
เกษตร(เพาะเห็ด)
ก712
นายสมพงษ์ ชื่นชม
21
20
ห้องเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่อ
หมดเวลา
119 .
ชุมนุมสามัคคีเครฟิช(สามารถเลี้งกุ้งได้อย่างน้อย1ตัว)
ก713
นายอำนวย นันทฤทธิ์
21
20
ห้องเกษตร
หมดเวลา
120 .
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
ก714
นายณัฐวุฒิ คงแก้ว(นายชนกันต์)
21
20
อาคาร 3
หมดเวลา
121 .
เว็บ(Website)สวยด้วยมือเรา
ก715
นางสาวณิชกานต์ จินะพรม
21
20
ห้องพักครู อาคาร 3

1.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้

หมดเวลา
122 .
อินเทอร์เนตเพื่อการเรียนรู้
ก716
นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงศ์
21
23
ห้องพักครู อาคาร 3

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน

หมดเวลา
123 .
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ก717
นางสาวระวิวรรณ วงศ์บุญมา
21
20
อาคาร 3 1.ปลูกฝังให้เกิดการนำความรู้แ
หมดเวลา
124 .
Microsoft office สร้างสรรค์
ก718
นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
21
7
ห้องพักครู อาคาร 3 1.สร้างสรรค์งานด้วย Microsoft
หมดเวลา
125 .
หุนยนต์ LEGO
ก719
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา
21
21
ห้องพักครู อาคาร 3 ห้อง331 1.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้
เต็ม
126 .
อาหารเพื่อสุขภาพ
ก720
นางจำรัส นันทฤทธิ์
21
20
ห้องเกษตร เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
หมดเวลา
127 .
การจัดสวนถาด
ก721
นางสายชน ต๊ะยาย
21
23
ใต้ถุนอาคาร 9 1.อนุรักษ์ความเป็นไทย
หมดเวลา
128 .
ออกแบบด้วยโปรแกรม SKETCHUP
ก722
นายชนกันต์ กิจรักษ์
21
10
ห้องพักครู อาคาร 4 1.ฝึกทักษะการออกแบบสิ่งของเครื
หมดเวลา
129 .
การสร้างโฆษณา 3 มิติ (Print Ad CGI)"
ก723
นายสุเมธ ชาญวัฒนา
21
9
อาคาร 3 (ห้องคอมพิวเตอร์) เพื่อนักเรียน มีความรู้และ
หมดเวลา
130 .
ออกแบบสิ่งปลูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ก725
นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์
21
20
อาคาร 8 (ห้องคอมพิวเตอร์EP) เพื่อให้นักเรียนมีความรุ้พื้น
หมดเวลา
131 .
ครูเวรคาบชุมนุม
ก801
นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์
21
0
ประตู 2
หมดเวลา
132 .
ภาษาฝรั่งเศส
ก803
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
21
20
อาคาร 5 ห้อง 511 (เป็นนักเรียน ม.ต้น สนใจภาษาฝร
หมดเวลา
133 .
Movies Lover
ก804
นางนิลภา จังหาร
21
20
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนใช้เวลาว่างได้อย่

หมดเวลา
134 .
กิจกรรมยามว่าง
ก805
นางอำนวยพร ทั่งทอง
21
21
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นปร
เต็ม
135 .
ภาษาต่างประเทศ
ก806
นางสาวสุรารักษ์ วงศ์ราช(นางสาววรรณวิภา)
21
16
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
136 .
IP club (ม.1.13)
ก808
นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ
21
24
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
137 .
ออเครสตร้า
ก809
นางสาวลำแพน จำปา
21
14
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
138 .
อาสาพัฒนา
ก810
นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ
21
0
ห้อง511-516 1.ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา
หมดเวลา
139 .
งานถักสารพัดประโยชน์
ก811
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
21
11
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนหญิง) จุดประสงค์ 1.
หมดเวลา
140 .
ผลิโบ
ก812
นางจันทนา วีรศิลป์
21
0
ห้องภาษาต่างประเทศ นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ใกล้ชิ
หมดเวลา
141 .
ภาพยนต์บันเทิง
ก813
นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี
21
25
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอั

หมดเวลา
142 .
Showtime
ก814
นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น
21
19
ห้องEP 1.ฝึกทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
143 .
ออเครสต้า
ก815
นางปทุมพร กิติศรี
21
18
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
144 .
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ก817
นางรัตติยา ศิริวงศ์
21
21
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจศัพท์

เต็ม
145 .
Crossword
ก818
นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง
21
20
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.เพิ่มพูนคำศัพท์

2

หมดเวลา
146 .
ภาษาจีน
ก819
นางสาวนารีรัตน์ ชื่นชม
21
19
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.ฝึกทักษะทางความคิด การวางแผน
หมดเวลา
147 .
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ก820
นางนัฎฐ์ทนันน์ ไชยการ
21
19
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
148 .
(โครเชต์)สวยด้วยมือเรา
ก823
นางพรนิภา แก้วศรี
21
6
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.มีทักษะในการใช้โครเชต์

หมดเวลา
149 .
Searching Internet
ก824
นางเยาวเรศ งานดี
21
21
ห้องภาษาต่างประเทศ
เต็ม
150 .
enjoy eating
ก825
นางสาวอรอนงค์ สหัสเรืองกิตต์
21
35
ห้อง 1111 1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำอาหา
หมดเวลา
151 .
Math Club
ก826
นายปวิช รุ้งฟ้าวรกุล
21
6
ห้อง EP
หมดเวลา
152 .
เคลียร์
ก828
นางสาวพรกนก ขัติวงศ์
21
20
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนชั้น ม.1 ) จุดประสงค
หมดเวลา
153 .
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย(TV-SWK)
ก829
นางพรพิศ หลวงสุภา
21
17
ห้องศูนย์ข่าว
หมดเวลา
154 .
ภาษาต่างประเทศ
ก830
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์
21
17
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
155 .
สู้กับศัพท์
ก831
นายชยพล อิ่นแก้ว(นางสาววรรณศิกา)
21
21
ห้อง 913
เต็ม
156 .
ภาษาต่างประเทศ
ก832
นายวชิรวิญช์ ประมาณ
21
14
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
157 .
ภาษาญี่ปุ่น
ก834
นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี
21
20
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
158 .
ภาษาต่างประเทศ
ก835
นายวชิรปรีชา ปาลี
21
19
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
159 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ก901
นายนิคม กาวิละ นายสถาปัตย์ พละทรัพย์
21
145
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
160 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ก902
นายสันติ ชุมภู ว่าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ แก้วมหาคุณ
21
131
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
161 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ก903
ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ นายกฤษฎชนม์ ภู่อร่าม
21
163
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารระดับผู้บังค

หมดเวลา
162 .
แนะแนว
ก904
นางสาวอนามิกา บุญมา
21
19
อาคาร3
หมดเวลา
163 .
ห้องสมุด
ก905
นางสาววิลาสินี เทพวงศ์
21
20
ห้องสมุด

1.ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ

หมดเวลา
164 .
เรารักสุขภาพ
ก906
นางจันทร์เพ็ญ ไชยรินทร์
21
19
ห้องแนะแนว 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดูแล
หมดเวลา
165 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก907
นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์
21
19
ห้องแนะแนว

1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึก

หมดเวลา
166 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก908
นางวิภา อุทยานุกูล
21
15
ห้องแนะแนว 1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึกษา
หมดเวลา
167 .
ห้องสมุด
ก909
นางอรอนงค์ กาญจนสุนทร
21
14
ห้องสมุด

1.ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเ

หมดเวลา
168 .
ยุวสาสมาธิ
ก910
นายทรงศิลป์ ณ พิกุล
21
9
ศาลาธรรม ประตู 2 1.เพื่อให้นักเรียนพัฒนาจิตและป
หมดเวลา
169 .
เพื่อนใจวัยทีน(ม.ต้น)
ก911
นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์
21
25
อาคาร 11 ห้อง1116 1.ให้นักเรียนรู้จักตนเองและภูม
หมดเวลา
170 .
คริสเตียน
ก912
นายวิทยา อักษรนฤนาท
21
7
ห้อง 918 (นักเรียนที่สนใจเรียนรู้พัฒนาต
หมดเวลา
171 .
กลับจากAFS/เข้าใหม่
ก995
ครูบุญธรรม
21
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
172 .
AFS
ก996
Mr.AFS
21
11
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
173 .
พักการเรียน
ก997
Mr.พักการเรียน
21
1
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
174 .
ลาออก
ก998
Mr.ลาออก
21
7
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
175 .
ไม่ลงทะเบียน
ก999
Mr.ไม่ลงทะเบียน
21
9
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา