เข้าสู่ระบบ
รหัสนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
 
ข่าวประกาศ

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ::
ที่ ชื่อชุมนุม รหัส ครูที่ปรึกษา รับ ปัจจุบัน สถานที่ จุดประสงค์ หมายเหตุ
1 .
เบเกอร์รี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก101
นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ
28
27
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
2 .
ภาษาพาสนุก
ก102
นางนารี มาลา
21
21
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
3 .
สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
ก103
นางสาวภรณ์กนก อุปชัย
20
20
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
4 .
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
ก104
นางทิตยา จรรยาพงษ์
20
19
ใต้ถุน อาคาร 9 1. เข้าร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่าร
หมดเวลา
5 .
เบเกอรี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก105
นางโสภา ประจิตร
23
23
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
6 .
วาทสุนทร(ม.ปลาย)
ก106
นางพุฒิมาศ สุภาวรรณ
20
3
ห้องพักครู อาคาร 4 *รับเฉพาะ ม.ปลาย 1. นักเรียนเ
หมดเวลา
7 .
ไอเดียสร้างสรรค์
ก107
นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์
20
20
อาคาร 4 ห้อง426 (นักเรียนที่สนใจการประดิษฐ์สิ่
เต็ม
8 .
รักษ์ไทย
ก108
นางพัชนี หล่ายโท้
21
21
อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่
เต็ม
9 .
การแต่งคำประพันธ์
ก109
นางนันทพร รักนา
20
4
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
10 .
คำคมมหาสนุก
ก110
นางสาวปรารถนา ศิริกัน
20
20
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
11 .
วรรณศิลป์
ก111
นางสาวสาวิตรี เทพอุดม
20
7
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
12 .
Gifted Math ม.4
ก201
นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ
20
4
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
13 .
เสริมสร้างทักษะชีวิตคิดบวก
ก202
นางไพวดี ศักยาภินันท์
31
30
ห้องพักครู อาคาร 5 (รับเฉพาะ ม.ปลาย) 1. นักเรียน
หมดเวลา
14 .
คณิตศาสตร์
ก204
นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
15 .
วรรณกรรมเยาวชน
ก205
นางศุภรางค์ บุญยิ่ง
20
16
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
16 .
คณิตศาสตร์
ก206
นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์
20
19
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
17 .
เกมคณิตศาสตร์
ก207
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
21
21
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
18 .
นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย
ก208
นางชนุพร ชมภู
20
19
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
19 .
เกมส์คณิตศาสตร์
ก209
นางกรุณา ปฐมธรรมการ
30
30
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
20 .
พับ...พับ...หรรษา
ก210
นางกนกวรรณ ทองคำ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
21 .
gifted math m2
ก211
นางสาวอัญชลี นางแล
20
20
ห้อง522 (เฉพาะนักเรียน gifted math m2)
เต็ม
22 .
PaPercraft
ก212
นางสาวดุษฎี เชตะวัน
20
16
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
23 .
Gifted Math ม.5
ก213
นางสาวสุภาพร สุพนัส
15
7
ห้องพักครู อาคาร 5 (ต้องเป็นนักเรียน Gifted Math
หมดเวลา
24 .
ถ่ายภาพ
ก214
นางสาวสุพรพิศ ดอนชัย
20
20
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
25 .
Gifted Math ม.3
ก215
นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด
20
20
อาคาร 5 (เฉพาะ Gifted Math ม.3) 1. น
เต็ม
26 .
ซูโดกุ
ก216
นางปวิชญา จินดา
20
16
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
27 .
Gifted Math ม.1
ก217
นายจักรพงษ์ ใจการ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 (รับเฉพาะ Gifted Math ม.1) 1.
เต็ม
28 .
เวทคณิต
ก218
นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว
20
8
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
29 .
Speed STACKS
ก219
นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้า
22
21
ห้องพักครู อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
30 .
คณิตศาสตร์
ก220
นางสายรุ้ง แสวงงาม
20
10
ห้อง 522 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
31 .
A-MATH
ก221
นายอำพน คำเขียว
20
15
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
32 .
A-MATH
ก222
นางพรพิมล ตันกูล
20
6
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
33 .
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
ก223
นางสาวจิตรลดา คันธะวงศ์
20
5
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
34 .
คิดเลขเร็็ว ม.ต้น
ก224
นายภาณุวัฒน์ สิงห์หา
20
20
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
35 .
คิดเลขเร็ว ม.ปลาย
ก225
นายสถาปัตย์ พละทรัพย์
20
11
อาคาร 5 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
36 .
Gifted Physics
ก301
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์
20
10
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
37 .
วิทยาศาสตร์
ก302
นายจิตรกร วิจิตรปฐมกุล
25
25
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
38 .
ตลุยโจทย์ชีววิทยา (เฉพาะ ม.ปลาย)
ก303
นางสาวณัฎยา สุริยนต์
20
16
ห้องพักครู อาคาร 2 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หมดเวลา
39 .
พุทธศิลป์สามัคคี 3
ก304
นางสาวจันทนา ยายอด
20
13
ห้อง 218 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
40 .
Smart Sci 2 (ชั้น ม.5.13)
ก305
นายณัฎฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์
25
23
ห้องพกครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
41 .
Dance Crew(ผู้มีความพร้อมในการแสดง)
ก306
นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
40
40
ห้องพักครู อาคาร 2 เฉพาะผู้ที่มีความพร้อมในการแสด
เต็ม
42 .
ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.6
ก307
นายยวนหลี โถนารัตน์
20
0
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
43 .
นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์(ม.ต้น)
ก308
นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
20
7
อาคาร 2 ห้อง 213 (รับเฉพาะ ม.ต้น) 1.นักเรียนเข
หมดเวลา
44 .
ซิลสกรีน
ก309
นายมาโนช ด่านพนัง
20
19
ห้อง 201 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
45 .
อีสานบ้านเฮา
ก310
นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์
25
25
ห้องพักครู อาคาร 2 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
เต็ม
46 .
ปักเฟรม 2 (ม.ต้น)
ก311
นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรง
20
8
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
47 .
Smart Sci 1 (ชั้น ม.4.13)
ก312
นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์
20
20
อาคาร 2 ห้อง 225 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
48 .
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ก313
นางสุภาพร กิตติพัฒนเจริญกุล
20
12
อาคาร 2 ห้อง 225 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
49 .
พุทธศิลป์สามัคคี 2
ก314
นายรัชย์วินท์ ยะอนันต์
20
16
ห้อง 224 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
50 .
Science movies
ก315
นางปวิตรา เสาร่อน
20
19
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
51 .
พฤษศาสตร์โรงเรียน(ม.ปลายวิทย์คณิต)
ก316
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
20
0
ห้องสวนพฤศาสตร์โรงเรียน 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
52 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 1 (ม.ต้น)
ก317
นายวศิน มังคลาด
25
25
ห้องพักครู อาคาร 2 (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น) 1. น
เต็ม
53 .
โลกน่ารู้กับครูวิทยาศาสตร์
ก318
นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่
20
19
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
54 .
เคมีเทอร์โม ไดนามิกส์เบื้องต้น(ม.ปลาย วิทย์)
ก319
นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพ
20
3
อาคาร2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
55 .
Physics Clinic(ม.ปลาย สายวิทย์)
ก320
นายอภิชาติ นามแก้ว
20
20
อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
56 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ(ม.1)
ก321
นางสาววนิดา ศิริเขียว
25
24
ห้องพักครู อาคาร 2 (รับเฉพาะนักเรียน ม.1) 1. นัก
หมดเวลา
57 .
เยาวชนคนรักษ์แสตมป์
ก322
นางจินตนา นามวงศ์
22
22
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
58 .
SWK media labs
ก323
นายสุรเชษฐ์ มโนวงศ์
26
26
ห้องมีเดียแล็ป 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
59 .
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ก324
นางรัชนี เลิศเกษม
20
6
ห้อง221 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
60 .
my sci
ก325
นางมทินา มาละวงษ์
20
20
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
61 .
จักรยานสามัคคีวิทยาคม
ก326
นายอัครเดช เมฆสุรินทร์
21
19
ห้องพักครู อาคาร 2 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
หมดเวลา
62 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 2
ก327
นายสมชาติ ประสม
25
22
อาคาร2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
63 .
ทึ่งทั่วโลก (ม.ต้น)
ก328
นายสมโภชน์ ผ่องใส
20
11
ห้องแผนงาน (เฉพาะนักเรียน ม.ต้น) 1. นักเ
หมดเวลา
64 .
ติว วิทยาศาสตร์ (ม.3)
ก329
นางยโสธร สุขัมศรี
20
20
อาคาร2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
65 .
happy & healthy
ก330
นางสุพัจฉรี กาบคำ
20
15
อาคาร2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
66 .
Gifted Biology
ก331
นายสิทธิชัย ชัยลังกา
30
21
อาคาร2 ห้อง 217 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
67 .
Sci บรรเลง
ก332
นายกริช บุญนิล
15
0
อาคาร2 (เฉพาะ นักรียนสายวิทย์-คณิต ที
หมดเวลา
68 .
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม tv
ก334
นางสาวพิญ์สินี จักรแก้ว
23
22
ห้องมีเดียแล็ป(หอประชุม) 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
69 .
energy for life
ก335
นางศุภิสรา เรืองวิลัย
20
5
อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
70 .
การ์ตูนวิทยาศาสตร์
ก336
นางจุติพร ณ ลำปาง
20
20
อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
71 .
coller full science ม.ต้น
ก337
นางจรรยา ก้อนแก้ว
20
18
ห้องพักครู อาคาร 2 (รับเฉพาะ ม.ต้น) 1. นักเรียนเ
หมดเวลา
72 .
อิเล็กทรอนิกส์
ก338
นายสุพจน์ กาวิลาวรรณ
20
17
อาคาร 2 ห้อง 203 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
73 .
Science Show
ก339
นางชมนพร จะเรียมพันธ์
20
16
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
74 .
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ก340
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
75 .
เด็กวิทย์จิตอาสาพัฒนา 1
ก341
นายวุฒิชัย โกเขา
20
0
อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
76 .
Science Show
ก342
นางสาวพิมประภา อุ่นโทกาศ
20
13
อาคาร 2 ห้อง 223 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
77 .
เด็กวิทย์จิตอาสาพัฒนา 2
ก343
นางสาวนารินทร์ อินทะจักร์
20
9
อาคาร 2 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
78 .
โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(สายวิทย์ ม.ต้น-ปลาย)
ก344
นายชัยวุฒิ มาเมืองกล
20
10
อาคาร 2 (รับเฉพาะ นักเรียนสายวิทย์ ระด
หมดเวลา
79 .
Smart Sci (ม.6.13)
ก345
นางสาวปาริชาติ งานดี
25
22
อาคาร 2 1. นักเรียนต้องเข้าร่วม
หมดเวลา
80 .
ข่าวสารอาเซียน
ก401
นายเอนก กิติศรี
20
15
ห้องพักครู อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
81 .
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ก402
นางวันพร อะทะไชย
20
10
ห้องกิจการนักเรียน 1. นักเรียนมีความรู้ด้านประชาธ
หมดเวลา
82 .
รอบรู้เรื่องรถ
ก403
นายเจริญไชย อะทะไชย
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
83 .
Artwork Japanise Style
ก404
นางนฤมล ชลประทิน
20
19
ห้องพักครู อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
84 .
เลี้ยงปลาสวยงาม
ก405
นายพิทักษ์ ทองมูล
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
85 .
ธนาคารโรงเรียน
ก406
นางเตือนใจ ไชยศิลป์
20
19
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
86 .
ศิลปวัฒนธรรม 1 (ม.ปลาย)
ก407
นายมานพ สุขพิงค์
20
0
ห้องพักครู อาคาร 11 (รับเฉพาะม.ปลาย) 1. นักเรียนเ
หมดเวลา
87 .
ต้นกล้านักเศรษฐศาสตร์ รุ่นเยาว์ ม.ต้น 10 ม.ปลาย
ก409
นางนพสร ท้าวเขื่อน
20
4
อาคาร 11 ห้อง 1118 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
88 .
ศิลปวัฒนธรรม 2 (ม.ปลาย)
ก410
นางอรุณรัตน์ กันคำ
20
6
ห้องพักครู อาคาร 11 (รับเฉพาะ ม.ปลาย) 1. นักเรียน
หมดเวลา
89 .
Cactus and Succulents
ก412
นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
20
20
ห้องพักครู อาคาร11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
90 .
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ก413
นางอำพร สกุลวงศ์ธนา
21
21
ห้องพักครู อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
91 .
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก (เฉพาะม.4,ม.5 สายวิทย์-คณิต)
ก414
นายสุริยา อ่อนหนองหว้า
20
18
ห้องพักครู อาคาร 11 (รับเฉพาะม.4,ม.5 สายวิทย์-คณิต
หมดเวลา
92 .
นิติศาสตร์
ก415
นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา
20
18
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
93 .
รักษ์ซากุระSWK
ก416
นายชัยวุฒิ แปงหล้า
20
18
อาคาร11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
94 .
Artwork Japanise Style (ม.ปลาย)
ก417
นางวิไล สารธนกุล
28
27
ห้อง 911 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
95 .
เศรษฐกิจพอเพียง1
ก418
นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีจม
22
22
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่
เต็ม
96 .
ยุวพุทธ
ก419
นางสาววาสนา สดใส
40
13
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
97 .
การ์ตูนประวัติศาสตร์
ก420
นางจันทร์จิรา หัตถกอง
20
20
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
98 .
เศรษฐกิจพอเพียง2
ก421
นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
20
20
อาคาร 11 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
99 .
วอลเลย์บอล
ก501
นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม
20
19
อาคารพละศึกษา 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
100 .
โยธวาทิต2
ก502
นางสารภี พรหมโวหาร
40
20
อาคารพละศึกษา 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
101 .
ยสร.(ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน) ม.ต้น 10 ม.ปลาย 10
ก504
นางมยุรี สันวงศ์
20
9
อาคารพละศึกษา ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 0 คน 1.
หมดเวลา
102 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก505
นางดาระณี กรุงศรี
20
20
ห้องพักครู อาคาร 1 (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
เต็ม
103 .
บาสเกตบอล(เป็นนักเรียนม.ต้น นักเรียนชาย 15 คน และนักเรียนหญิง 15 คน)
ก506
นายธวัชชัย ตั้งสุรธีรวงศ์
30
30
อาคารพละศึกษา (เป็นนักเรียนม.ต้น นักเรียนชาย
เต็ม
104 .
พละ
ก507
อัตราจ้างสุขศึกษา
20
20
อาคารพละ 1. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร
เต็ม
105 .
วิจิตรศิลป์
ก601
นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว
20
20
ห้องพักครู อาคาร 6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
106 .
พุทธศิลป์สามัคคี 1
ก602
นายคมสัน ลาภใหญ่
20
20
ห้องพระ อาคาร 1 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
107 .
โยธวาทิต
ก603
นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ
40
40
ห้องพักครู อาคาร 6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
108 .
ศิลปะไทย
ก604
นายปราโมทย์ บุญทอง
20
19
ห้องพักครู อาคาร 6 ห้อง636 (นักเรียนที่มีความนสนใจทางด้าน
หมดเวลา
109 .
ดนตรีไทย
ก605
นายสมบุญ ไชยวงศ์
40
34
ห้องพักครู อาคาร 6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
110 .
ดนตรี
ก606
นายอิทธิชัย ณ ลำปาง
15
15
อาคาร6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
111 .
นาฏศิลป์
ก607
นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์
21
21
อาคาร6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่
เต็ม
112 .
นาฎศิลป์
ก608
นางสาวพิภาพร คำนวล
20
20
ห้องพักครู อาคาร 6 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
113 .
อาหารสี่ภาค (ม.ต้น)
ก701
นางมลธิรา กรุณา
20
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (นักเรียน ม. ต้น ทีสนใจเรื่องก
เต็ม
114 .
งานใบตองดอกไม้สด
ก702
นางวัญชลี ด่านพนัง
20
7
ห้องการงาน 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
115 .
Science movies
ก703
นางศรีไพร ชาญชัย
20
20
ห้องการงาน 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
116 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก704
นางจำเนียร บุญนิล
20
17
ห้องการเงิน (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
หมดเวลา
117 .
งานเขียนแบบ
ก705
นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
20
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
118 .
สุขใจวัยใส
ก706
นางอุษา ถ้ำสุธะ
25
15
อาคารโรงฝึกงาน 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
119 .
มาลองสร้างเกมส์กันนะ
ก707
นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
25
16
ห้องพักครู อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
120 .
หุนยนต์ LEGO (นักเรียนมีพื้นฐานหุ่นยนต์)
ก708
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา / นายวรวุฒิ อินต๊ะชัย
10
10
ห้องพักครู อาคาร 3 ห้อง331 (รับนักเรียนมีพื้นฐานหุ่นยนต์)
เต็ม
121 .
เว็บ(Website)สวยด้วยมือเรา
ก709
นางณิชกานต์ จองไพจิตรสกุล
20
15
ห้องพักครู อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
122 .
ออกแบบด้วยโปรแกรม SKETCHUP
ก710
นายชนกันต์ กิจรักษ์
20
19
ห้องพักครู อาคาร 4 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
123 .
หุ่นยนต์สมองกล IPST
ก711
นายสุเมธ ชาญวัฒนา
7
7
อาคาร 3 (ห้องคอมพิวเตอร์) 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
124 .
กราฟิคและแอนิเมชั่น 2
ก712
นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงศ์
22
20
ห้องพักครู อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
125 .
คอมพิวเตอร์ เพื่อการลงทุน
ก713
นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล
20
14
อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
126 .
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
ก714
นางสาวชมพูนุช กำลังชาญ
22
22
อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
127 .
เกษตร(เพาะเห็ด)
ก716
นายสมพงษ์ ชื่นชม
20
19
ห้องเกษตร 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
128 .
เด็กยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ก717
นายอำนวย นันทฤทธิ์
20
17
ห้องเกษตร 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
129 .
บาสเกตบอล(ม.ต้นหญิง)
ก719
นายคณกร เฉียบแหลม
30
25
อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
130 .
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ก720
นางสาวระวิวรรณ วงศ์บุญมา
21
20
อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่
หมดเวลา
131 .
ออกแบบสิ่งปลูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ก721
นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์
20
20
อาคาร 8 (ห้องคอมพิวเตอร์EP) 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
132 .
สร้างรายได้จากภาพและวิดีโอ
ก722
นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
20
19
อาคาร 3 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
133 .
Crossword
ก801
นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
134 .
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ก802
นางรัตติยา ศิริวงศ์
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
135 .
พุทธศิลป์สามัคคี 4
ก803
นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ
20
6
ห้อง511-516 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
136 .
ภาพยนต์บันเทิง
ก805
นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี
22
22
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
137 .
ภาษาฝรั่งเศส
ก806
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
21
16
อาคาร 5 ห้อง 511 (เป็นนักเรียน ม.ต้น สนใจภาษาฝร
หมดเวลา
138 .
ออเครสต้า
ก807
นางปทุมพร กิติศรี
20
10
ห้อง EP 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
139 .
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ก808
นางนัฎฐ์ทนันน์ ไชยการ
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
140 .
(โครเชต์)สวยด้วยมือเรา
ก810
นางพรนิภา แก้วศรี
20
3
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
141 .
Searching Internet
ก811
นางเยาวเรศ งานดี
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
142 .
Young Bloggers(ม.ปลาย)
ก812
นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ (***รับเฉพาะ ม.ปลาย) 1. นักเร
เต็ม
143 .
Movies Lover
ก813
นางนิลภา จังหาร
20
18
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
144 .
กิจกรรมยามว่าง
ก814
นางอำนวยพร ทั่งทอง
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
145 .
กิจกรรมยามว่าง
ก815
นางจันทนา วีรศิลป์
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
146 .
พุทธศิลป์สามัคคี 5
ก816
นางพรพิศ หลวงสุภา
20
4
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
147 .
American culture club
ก817
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
148 .
อ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง
ก818
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
149 .
JLPT Fighto (ม.ปลาย)
ก819
นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ ***รับเฉพาะม.ปลาย 1. นักเรียน
หมดเวลา
150 .
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(ม.ต้น)
ก820
นายวชิรวิญช์ ประมาณ
15
15
ห้องภาษาต่างประเทศ (รับเฉพาะ ม.ต้น เท่านั้น) 1.
เต็ม
151 .
Phostory
ก821
นายวชิรปรีชา ปาลี
15
8
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
152 .
Cool Showtime
ก822
นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น
25
22
ห้องEP 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
153 .
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ก823
นางสุมิตรา แลบุญมา
20
19
ห้องพักครู ภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
154 .
รู้เรื่องจีน
ก824
นายชัยชยพล ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
20
11
ห้อง 1111 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
155 .
Use English Entertainment (ม.ต้น)
ก825
นางกาญจนา หิรัณยะมาน
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ (****รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้นเท่
เต็ม
156 .
เคลียร์ (ม.1)
ก829
นางสาวพรกนก ขัติวงศ์
22
22
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนชั้น ม.1 ) 1. นักเรี
เต็ม
157 .
Math Club (Mr.Magaland Baht Nih)
ก830
นายปวิช รุ้งฟ้าวรกุล
20
13
ห้อง EP 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
158 .
Chinese song
ก831
นางสาวนารีรัตน์ ชื่นชม
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
159 .
ภาษาญี่ปุ่น
ก832
นางสาววรวรรณ ดวงเทศ
20
20
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรร
เต็ม
160 .
ภาษาต่างประเทศ
ก833
นางสาววรรณวิภา แก้ววังปา
20
18
ห้องพักครู ภาษาต่างประเทศ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
161 .
ออเคสตร้า
ก835
นายปวริศร์ ปันทะนู
20
5
อาคาร EP 1. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกร
หมดเวลา
162 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ก901
นายนิคม กาวิละ ว่าที่ ร.ต. ณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ นางสายชน ต๊ะยาย
250
178
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
163 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ก902
นายสันติ ชุมภู นายธงชาติ ภู่สุวรรณ์
180
144
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
164 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ก903
นายชาญณรงค์ กันคำ นายกฤษฎชนม์ ภู่อร่าม
180
125
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารระดับผู้บังค

หมดเวลา
165 .
Dreamcatcher (ม.ปลาย)
ก904
นางสาวอนามิกา บุญมา
20
19
อาคาร3 (รับเฉพาะม.ปลาย)
หมดเวลา
166 .
ห้องสมุด
ก905
นางสาววิลาสินี เทพวงศ์
20
20
ห้องสมุด 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
167 .
เรารักสุขภาพ
ก906
นางจันทร์เพ็ญ ไชยรินทร์
20
6
ห้องแนะแนว 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
168 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก907
นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์
20
18
ห้องแนะแนว 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
หมดเวลา
169 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก908
นางวิภา อุทยานุกูล
20
20
ห้องแนะแนว 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
170 .
ห้องสมุด
ก909
นางอรอนงค์ กาญจนสุนทร
20
20
ห้องสมุด 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่า
เต็ม
171 .
Dreamcatcher : ตามล่าหาความฝัน (ม.ต้น)
ก911
นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์
20
20
อาคาร 11 ห้อง1116 (รับเฉพาะ ม.ต้น) 1.นักเรียนเข
เต็ม
172 .
คริสเตียน
ก912
นายวิทยา อักษรนฤนาท
20
13
ห้อง 918 (นักเรียนที่สนใจเรียนรู้พัฒนาต
หมดเวลา
173 .
กลับจากAFS/เข้าใหม่
ก995
ครูบุญธรรม
20
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
174 .
AFS
ก996
Mr.AFS
20
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
175 .
พักการเรียน
ก997
Mr.พักการเรียน
20
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
176 .
ลาออก
ก998
Mr.ลาออก
20
1
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
177 .
ไม่ลงทะเบียน
ก999
Mr.ไม่ลงทะเบียน
20
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา