เข้าสู่ระบบ
รหัสนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
 
ข่าวประกาศ

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ::
ที่ ชื่อชุมนุม รหัส ครูที่ปรึกษา รับ ปัจจุบัน สถานที่ จุดประสงค์ หมายเหตุ
1 .
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
ก101
นางทิตยา จรรยาพงษ์
25
21
ใต้ถุน อาคาร 9

เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษ

หมดเวลา
2 .
เบเกอรี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก102
นางโสภา ประจิตร
40
37
ห้องพักครู อาคาร 4 เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษาไท
หมดเวลา
3 .
แบดมินตัน
ก104
นางเบญจพร พิชัยยา
30
29
ห้องพักครู อาคาร 4 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ท
หมดเวลา
4 .
วาทสุนทร
ก106
นางพุฒิมาศ สุภาวรรณ
20
17
ห้องพักครู อาคาร 4 ศิลปะการใช้ถ้อยคำในการพูดการเข
หมดเวลา
5 .
Animation by my self
ก108
นางจามรี พุทธาศรี
20
18
ห้องพักครู อาคาร 4 การฝึกทำอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน เ
หมดเวลา
6 .
เบเกอร์รี่มิวสิค(เล่นดนตรีได้1อย่าง)
ก109
นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ
42
41
ห้องพักครู อาคาร 4 การใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ความสา
หมดเวลา
7 .
เพชรภาษาไทย
ก110
นางนารี มาลา
20
14
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการพูด
หมดเวลา
8 .
เพชรยอดมงกุฏภาษาไทย
ก113
นางสาวภรณ์กนก อุปชัย
20
3
ห้องพักครู อาคาร 4 1.พัฒนาผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ
หมดเวลา
9 .
ไอเดียสร้างสรรค์
ก114
นางพารัฐ กันทาสุวรรณ์
20
20
อาคาร 4 ห้อง426 (นักเรียนที่สนใจการประดิษฐ์สิ่
เต็ม
10 .
ภาษาไทย
ก115
นางสาวพัชนี บุญคง
25
20
อาคาร 4
หมดเวลา
11 .
นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย
ก201
นางสาวชนุพร คำอ้าย
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาส
เต็ม
12 .
Gifted Math ม.4
ก202
นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ
20
6
ห้องพักครู อาคาร 5

1.สร้างทักษะการแก้ปัญหา

หมดเวลา
13 .
คณิตศาสตร์
ก203
นางสาวจิตรลดา คันธะวงศ์
20
18
อาคาร 5
หมดเวลา
14 .
คณิตศาสตร์
ก204
นางสายรุ้ง แสวงงาม
20
4
ห้อง 522
หมดเวลา
15 .
Gifted Math ม.1
ก205
นายจักรพงษ์ ใจการ
21
20
ห้องพักครู อาคาร 5 เป็นนักเรียน ชั้น ม.2 จุดประส
หมดเวลา
16 .
Gifted Math ม.5
ก207
นางสาวสุภาพร สุพนัส
20
8
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อเสริมทักษะและกระบวนการด
หมดเวลา
17 .
เกมส์คณิตศาสตร์
ก208
นางกรุณา ปฐมธรรมการ
25
25
ห้องพักครู อาคาร 5 มีทักษะในการเล่นเกมส์คณิตศาสตร
เต็ม
18 .
Math For Fun
ก209
นางสาววิไลวรรณ หมั่นคำ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะพื้นฐานการถักนิตติ้ง ส
เต็ม
19 .
คณิตศาสตร์
ก210
นางไพวดี ศักยาภินันท์
20
12
ห้องพักครู อาคาร 5 เสริมทักษะคณิตศาสตร์สู่สากล
หมดเวลา
20 .
คณิตศาสตร์
ก211
นางสุภารักษ์ ศรีกัลยาณบุตร
25
21
ห้องพักครู อาคาร 5 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิช
หมดเวลา
21 .
วรรณกรรมเยาวชน
ก213
นางศุภรางค์ บุญยิ่ง
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5

1.รู้จักคัดสรรหนังสือดี มีป

เต็ม
22 .
เตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ
ก214
นางนิภาพร พรินทรากุล
20
6
ห้องพักครู อาคาร 5 ศึกษาค้นคว้าและเตรียมความพร้อม
หมดเวลา
23 .
Math is Fun
ก215
นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์
30
25
ห้องพักครู อาคาร 5 Prepare to be World Citizen
หมดเวลา
24 .
Gifted Math ม.3
ก216
นางสาวหทัยพันธน์ หงษ์เจ็ด
20
19
อาคาร 5 1.สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศ
หมดเวลา
25 .
เกมคณิตศาสตร์
ก217
นางปุณยาพร จอมใจหาญ
25
21
ห้องพักครู อาคาร 5 เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
หมดเวลา
26 .
พับ...พับ...หรรษา
ก219
นางกนกวรรณ ทองคำ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 ฝึกทักษะในการใช้เรขาคณิตในชีวิ
เต็ม
27 .
gifted math m2
ก220
นางสาวอัญชลี นางแล
20
20
ห้อง522 แก้ไขจุดประสงค์ดังนี้ค่ะ 1.แก
เต็ม
28 .
คณิตศาสตร์
ก221
นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้ว
20
17
อาคาร 5
หมดเวลา
29 .
PaPercraft
ก222
นางสาวดุษฎี เชตะวัน
20
20
ห้องพักครู อาคาร 5 1.เพื่อสร้างสรรผลงานอย่างสร้าง
เต็ม
30 .
ถ่ายภาพ
ก223
นางสุพรพิศ สิทธิขันแก้ว
20
20
อาคาร 5 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คว
เต็ม
31 .
พุทธศิลป์สามัคคี 4
ก224
นางปวิชญา จินดา
20
1
อาคาร 5 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธร
หมดเวลา
32 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 2
ก301
นายสมชาติ ประสม
20
15
อาคาร2
หมดเวลา
33 .
Smart Sci 2 (ชั้น ม.5.13)
ก302
นายณัฎฐ์ ชัยชนะวิรุฬห์
40
35
ห้องพกครู อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
34 .
Gifted Physics
ก303
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์
20
12
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ให้ความรู้และคอนเซปที่ถูกต้อ
หมดเวลา
35 .
ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ต้น
ก304
นายยวนหลี โถนารัตน์
20
8
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอ
หมดเวลา
36 .
ซิลสกรีน
ก305
นายมาโนช ด่านพนัง
20
18
ห้องเรียนสีเขียว
หมดเวลา
37 .
ตลุยโจทย์ชีววิทยา (เฉพาะ ม.ปลาย)
ก306
นางสาวณัฎยา สุริยนต์
20
16
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโย
หมดเวลา
38 .
พุทธศิลป์สามัคคี 2
ก307
นายรัชย์วินท์ ยะอนันต์
20
20
ห้อง 224 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธ
เต็ม
39 .
Science movies
ก308
นางปวิตรา เสาร่อน
20
15
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
40 .
เคมีเทอร์โม ไดนามิกส์เบื้องต้น(ม.ปลาย วิทย์)
ก309
นายวิเชียร สิทธานุภาพ
20
0
อาคาร2
หมดเวลา
41 .
Science Show
ก310
นางสาวพิมประภา อุ่นโทกาศ
20
4
ห้องสมุดศูนย์วิทย์ อาคาร2 (นักเรียนชั้น ม.1-5 กล้าแสดงออ
หมดเวลา
42 .
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(ม.ต้น)
ก311
นายวุฒฺิชัย โกเขา
20
7
อาคาร2 ห้องเรียนสีเขียว 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
43 .
นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์(ม.ต้น)
ก312
นางสาวอังคนางค์ เชื้อเจ็ดตน
20
1
อาคาร 2 ห้อง 213 1.เพื่อให้นักเรียนเห็นตัวอย่าง
หมดเวลา
44 .
Gifted Biology
ก313
นายสิทธิชัย ชัยลังกา
30
24
อาคาร2 ห้อง 217
หมดเวลา
45 .
พุทธศิลป์สามัคคี 3
ก314
นางสาวจันทนา ยายอด
25
22
ห้อง 218 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรร
หมดเวลา
46 .
วิทยาศาสตร์
ก315
นายจิตรกร วิจิตรปฐมกุล
45
41
ห้องพักครู อาคาร 2
หมดเวลา
47 .
Dance Crew
ก316
นางแก้วใจ เหล่าไพโรจน์จารี
36
35
ห้องพักครู อาคาร 2 นักเรียนได้แสดงออกด้านการเต้น/
หมดเวลา
48 .
วิทยาศาสตร์
ก317
นายกริช บุญนิล
20
14
อาคาร2
หมดเวลา
49 .
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ก318
นางรัชนี เลิศเกษม
20
1
ห้อง221 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้
หมดเวลา
50 .
วิทยาศาสตร์เพื่อความงาม
ก319
นางสาวพิญ์สินี จักรแก้ว
25
0
อาคาร2
หมดเวลา
51 .
ปักเฟรม 2 (ม.ต้น)
ก320
นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรง
20
4
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้แ
หมดเวลา
52 .
อีสานบ้านเฮา
ก321
นายวรโชติ ศรีสุขกาญจน์
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ วัฒน
เต็ม
53 .
Smart Sci 1 (ชั้น ม.4.13)
ก322
นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์
40
32
อาคาร 2 ห้อง 225 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
54 .
วิทยาศาสตร์กับความงาม
ก323
นางสุภาพร กิตติพัฒนเจริญกุล
20
14
อาคาร 2 ห้อง 225 เป็นนักเรียน ม.ปลาย จุดประสงค
หมดเวลา
55 .
จักรยานสามัคคีวิทยาคม
ก324
นายอัครเดช เมฆสุรินทร์
20
12
ห้องพักครู อาคาร 2 1.ออกกำลังกาย 2.ศึกษาระเบียบว
หมดเวลา
56 .
อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ก325
นายสุพจน์ กาวิลาวรรณ
20
3
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้
หมดเวลา
57 .
ปักแฟรม 1 (ม.ต้น)
ก326
นางจรรยา ก้อนแก้ว
20
8
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
หมดเวลา
58 .
นักประดิษฐ์
ก327
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยาทิพย์ เมืองบุญ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เต็ม
59 .
SWK media labs
ก328
นายสุรเชษฐ์ มโนวงศ์
20
10
ห้องพักครู อาคาร 2

เพือให้นักเรียนสามารถจัดทำร

หมดเวลา
60 .
my sci
ก329
นางมทินา มาละวงษ์
20
18
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้
หมดเวลา
61 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ 1
ก330
นายวศิน มังคลาด
25
22
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
หมดเวลา
62 .
พฤษศาสตร์โรงเรียน(ม.ปลายวิทย์คณิต)
ก331
นางหทัยกาญจน์ ทองมูล
20
12
ห้องสวนพฤศาสตร์โรงเรียน 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุร
หมดเวลา
63 .
เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ(ม.1)
ก332
นางสาววนิดา ศิริเขียว
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เต็ม
64 .
โลกน่ารู้กับครูวิทยาศาสตร์
ก333
นางสาวแสงดาว ลาภใหญ่
20
18
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ กระบวน
หมดเวลา
65 .
เยาวชนคนรักษ์แสตมป์
ก334
นางจินตนา นามวงศ์
20
17
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กัน มี
หมดเวลา
66 .
Physics Clinic(ม.ปลาย สายวิทย์)
ก336
นายอภิชาติ นามแก้ว
20
18
อาคาร 2 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิส
หมดเวลา
67 .
Science Show
ก337
นางชมนพร จะเรียมพันธ์
20
11
ห้องพักครู อาคาร 2 เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้
หมดเวลา
68 .
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ก338
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
20
20
ห้องพักครู อาคาร 2 1.เพื่อให้รู้จักกระบวนการการจ
เต็ม
69 .
ทึ่งทั่วโลก
ก339
นายสมโภชน์ ผ่องใส
20
20
ห้องแผนงาน อาคาร 1 1.ศึกษารวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับส
เต็ม
70 .
ติว วิทยาศาสตร์ (ม.3)
ก340
นางยโสธร สุขัมศรี
20
20
อาคาร2 1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด
เต็ม
71 .
ซากุระ SWK
ก343
นางสุพัจฉรี กาบคำ
20
20
อาคาร2
เต็ม
72 .
ข่าวสารอาเซียน
ก401
นายเอนก กิติศรี
20
7
ห้องพักครู อาคาร 11 เผยแพร่ข่าวสาร ASEAN ที่น่าสนใ
หมดเวลา
73 .
Artwork Japanise Style (ม.ปลาย)
ก402
นางวิไล สารธนกุล
23
22
ห้อง 911
หมดเวลา
74 .
ธนาคารโรงเรียน
ก403
นางเตือนใจ ไชยศิลป์
20
11
อาคาร 11 (นักเรียนที่พร้อมเป็นตัวแทนเข้
หมดเวลา
75 .
การท่องเที่ยว
ก404
นางสาววาสนา สดใส
20
19
ห้องพักครู อาคาร 11 1.เพื่อรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน
หมดเวลา
76 .
ต้นกล้านักเศรษฐศาสตร์ รุ่นเยาว์ ม.ต้น10ม.ปลาย10
ก405
นางนพสร ท้าวเขื่อน
20
11
อาคาร 11 ห้อง 1118 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษ
หมดเวลา
77 .
INFINITY
ก406
นางอรุณรัตน์ กันคำ
20
19
ห้องพักครู อาคาร 11 นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อม
หมดเวลา
78 .
สังคมศึกษา
ก407
นางรุ่งรัตน์ ศรีจม
20
20
อาคาร 11
เต็ม
79 .
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย
ก408
นายชาญณรงค์ กันคำ
20
20
ห้องธรรมสถาน
เต็ม
80 .
สังคมศึกษา
ก409
นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
20
20
อาคาร 11
เต็ม
81 .
Cactus and Succulent (แคคตัส แอน ซัคคิวเล้นท์)
ก410
นายพงษ์ศักดิ์ ปันแก้ว
25
21
ห้องพักครู อาคาร11 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ค
หมดเวลา
82 .
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ก411
นางอำพร สกุลวงศ์ธนา
25
20
ห้องพักครู อาคาร 11 1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักก
หมดเวลา
83 .
ก้าวทันโลก
ก412
นางกรณิศ มุงเมือง
20
18
ห้องพักครู อาคาร11
หมดเวลา
84 .
รอบรู้เรื่องรถ
ก415
นายเจริญไชย อะทะไชย
25
21
ห้องพักครู อาคาร 11 ให้เรียนรู้ระบบการทำงานของเครื
หมดเวลา
85 .
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ก416
นางวันพร อะทะไชย
40
37
ห้องกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
หมดเวลา
86 .
ฟุตซอล
ก418
นายบัญญัติ จามรี
45
38
ห้องพักครู อาคาร 11
หมดเวลา
87 .
Artwork Japanise Style
ก419
นางนฤมล ชลประทิน
30
25
ห้องพักครู อาคาร 11

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

หมดเวลา
88 .
เลี้ยงปลาสวยงาม
ก420
นายพิทักษ์ ทองมูล
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11
เต็ม
89 .
Swk Photo Club 1
ก421
นายสุริยา อ่อนหนองหว้า
20
20
ห้องพักครู อาคาร 11 (รักการถ่ายภาพ เสียสละเพื่อส่ว
เต็ม
90 .
จิตอาสา
ก422
นายมานพ สุขพิงค์
20
6
ห้องพักครู อาคาร 11 1.ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคล
หมดเวลา
91 .
รอบบ้านผ่านเมือง
ก423
นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา
20
5
อาคาร 11 1.เพื่อศึกษากระบวนการทักษะองค
หมดเวลา
92 .
รักษ์ซากุระSWK
ก424
นายชัยวุฒิ แปงหล้า
20
11
อาคาร11
หมดเวลา
93 .
ออนซอนอีสาน
ก425
นายอภินนันท์ ผ่องกมล
20
19
อาคาร11 1.เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอั
หมดเวลา
94 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก502
นางดาระณี กรุงศรี
25
23
ห้องพักครู อาคาร 1 (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
หมดเวลา
95 .
ฟุตบอล
ก504
นายชยพล ต๊ะหล้า
42
42
อาคารพละศึกษา

1.รักการออกกำลังกาย

เต็ม
96 .
เปตอง
ก505
นางมยุรี สันวงศ์
30
26
อาคารพละศึกษา

1.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน

หมดเวลา
97 .
เทเบิลเทนนิส
ก507
นายพีระ โสประดิษฐ์
45
44
อาคารพละศึกษา 1.สามารเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข่
หมดเวลา
98 .
โยธวาทิต2
ก508
นางสารภี พรหมโวหาร
40
26
อาคารพละศึกษา 1.สามารถเล่น ตัดสิน เข้าร่วมแข
หมดเวลา
99 .
วอลเลย์บอล
ก509
นายยงศิลป์ เลิศรัตนคาม
25
23
อาคารพละศึกษา
หมดเวลา
100 .
พุทธศิลป์สามัคคี 1
ก601
นายคมสัน ลาภใหญ่
25
21
ห้องพระ อาคาร 1 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธร
หมดเวลา
101 .
นาฎศิลป์
ก602
นางสาวพิภาพร คำนวล
25
22
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริม สืบสาน พัฒนาทักษ
หมดเวลา
102 .
ดนตรีไทย
ก603
นายสมบุญ ไชยวงศ์
50
44
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมธำรง สืบสานไว้ซึ่
หมดเวลา
103 .
โยธวาทิต
ก604
นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศ
40
40
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามาร
เต็ม
104 .
วิจิตรศิลป์
ก605
นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว
20
19
ห้องพักครู อาคาร 6 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสา
หมดเวลา
105 .
ศิลปะไทย
ก607
นายปราโมทย์ บุญทอง
20
19
ห้องพักครู อาคาร 6 ห้อง636 (นักเรียนที่มีความนสนใจทางด้าน
หมดเวลา
106 .
แสงศิลป์สามัคคี
ก608
นายกบินทร์ เตชวงศ์
20
11
อาคาร 6 ห้อง 636 (นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศ
หมดเวลา
107 .
ดนตรี
ก609
นายอิทธิชัย ณ ลำปาง
20
16
อาคาร6
หมดเวลา
108 .
นาฏศิลป์
ก610
นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์
40
7
อาคาร6
หมดเวลา
109 .
งานเขียนแบบ
ก701
นายสวัสดิ์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ
20
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1.สามารถใช้เวลาว่างในการเขียนแ
หมดเวลา
110 .
งานใบตองดอกไม้สด
ก702
นางวัญชลี ด่านพนัง
20
17
ห้องการงาน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติง
หมดเวลา
111 .
Com Ranger ขบวนการพิทักษ์คอม
ก703
นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล
20
20
อาคาร 3 1.ปลูกฝังให้เกิดการนำความรู้แล
เต็ม
112 .
เตือนภัยวัยใส(ม.ปลาย)
ก704
นางอุษา ถ้ำสุธะ
25
4
อาคารโรงฝึกงาน 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควา
หมดเวลา
113 .
อาหารสี่ภาค
ก705
นางมลธิรา กรุณา
20
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (นักเรียนทีสนใจเรื่องการทำอาหา
เต็ม
114 .
เลี้ยงปลาสามัคคี
ก708
นางจำเนียร บุญนิล
20
18
ห้องการเงิน (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1
หมดเวลา
115 .
Science movies
ก709
นางศรีไพร ชาญชัย
20
19
ห้องการงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
หมดเวลา
116 .
กราฟิคและแอนิเมชั่น 1
ก710
นายคณกร เฉียบแหลม
25
20
อาคาร 3
หมดเวลา
117 .
กราฟิคและแอนิเมชั่น 2
ก711
นางสาวชมพูนุช กำลังชาญ
20
20
อาคาร 3
เต็ม
118 .
เกษตร(เพาะเห็ด)
ก712
นายสมพงษ์ ชื่นชม
20
20
ห้องเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่อ
เต็ม
119 .
ชุมนุมสามัคคีเครฟิช(สามารถเลี้งกุ้งได้อย่างน้อย1ตัว)
ก713
นายอำนวย นันทฤทธิ์
20
20
ห้องเกษตร
เต็ม
120 .
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
ก714
นายณัฐวุฒิ คงแก้ว
20
20
อาคาร 3
เต็ม
121 .
เว็บ(Website)สวยด้วยมือเรา
ก715
นางสาวณิชกานต์ จินะพรม
20
20
ห้องพักครู อาคาร 3

1.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้

เต็ม
122 .
อินเทอร์เนตเพื่อการเรียนรู้
ก716
นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงศ์
30
23
ห้องพักครู อาคาร 3

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน

หมดเวลา
123 .
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ก717
นางสาวระวิวรรณ วงศ์บุญมา
20
20
อาคาร 3 1.ปลูกฝังให้เกิดการนำความรู้แ
เต็ม
124 .
Microsoft office สร้างสรรค์
ก718
นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
20
7
ห้องพักครู อาคาร 3 1.สร้างสรรค์งานด้วย Microsoft
หมดเวลา
125 .
หุนยนต์ LEGO
ก719
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา
20
20
ห้องพักครู อาคาร 3 ห้อง331 1.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้
เต็ม
126 .
อาหารเพื่อสุขภาพ
ก720
นางจำรัส นันทฤทธิ์
20
20
ห้องเกษตร เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เต็ม
127 .
การจัดสวนถาด
ก721
นางสายชน ต๊ะยาย
25
23
ใต้ถุนอาคาร 9 1.อนุรักษ์ความเป็นไทย
หมดเวลา
128 .
ออกแบบด้วยโปรแกรม SKETCHUP
ก722
นายชนกันต์ กิจรักษ์
20
10
ห้องพักครู อาคาร 4 1.ฝึกทักษะการออกแบบสิ่งของเครื
หมดเวลา
129 .
การสร้างโฆษณา 3 มิติ (Print Ad CGI)"
ก723
นายสุเมธ ชาญวัฒนา
10
9
อาคาร 3 (ห้องคอมพิวเตอร์) เพื่อนักเรียน มีความรู้และ
หมดเวลา
130 .
ออกแบบสิ่งปลูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ก725
นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์
25
20
อาคาร 8 (ห้องคอมพิวเตอร์EP) เพื่อให้นักเรียนมีความรุ้พื้น
หมดเวลา
131 .
ครูเวรคาบชุมนุม
ก801
นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์
0
0
ประตู 2
เต็ม
132 .
ภาษาฝรั่งเศส
ก803
นางศรีไพร ชัยวิริยะ
25
21
อาคาร 5 ห้อง 511 (เป็นนักเรียน ม.ต้น สนใจภาษาฝร
หมดเวลา
133 .
Movies Lover
ก804
นางนิลภา จังหาร
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนใช้เวลาว่างได้อย่

เต็ม
134 .
กิจกรรมยามว่าง
ก805
นางอำนวยพร ทั่งทอง
22
21
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นปร
หมดเวลา
135 .
ภาษาต่างประเทศ
ก806
นางสาวสุรารักษ์ วงศ์ราช
20
16
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
136 .
IP club (ม.1.13)
ก808
นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศ
25
23
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
137 .
ออเครสตร้า
ก809
นางสาวลำแพน จำปา
20
14
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
138 .
อาสาพัฒนา
ก810
นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะ
20
0
ห้อง511-516 1.ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา
หมดเวลา
139 .
งานถักสารพัดประโยชน์
ก811
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
20
11
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนหญิง) จุดประสงค์ 1.
หมดเวลา
140 .
ผลิโบ
ก812
นางจันทนา วีรศิลป์
20
0
ห้องภาษาต่างประเทศ นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ใกล้ชิ
หมดเวลา
141 .
ภาพยนต์บันเทิง
ก813
นางสาวเขมนิจ วงค์สารภี
25
25
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอั

เต็ม
142 .
Showtime
ก814
นางสาวเพ็ญศรี แซ่ซิ้น
20
18
ห้องEP 1.ฝึกทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
143 .
ออเครสต้า
ก815
นางปทุมพร กิติศรี
20
18
ห้อง EP

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นเคร

หมดเวลา
144 .
ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ก817
นางรัตติยา ศิริวงศ์
25
21
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจศัพท์

หมดเวลา
145 .
Crossword
ก818
นางสาวปราถนา ศรีบุญเรือง
21
20
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.เพิ่มพูนคำศัพท์

2

หมดเวลา
146 .
ภาษาจีน
ก819
นางสาวนารีรัตน์ ชื่นชม
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ 1.ฝึกทักษะทางความคิด การวางแผน
หมดเวลา
147 .
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ก820
นางนัฎฐ์ทนันน์ ไชยการ
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
148 .
(โครเชต์)สวยด้วยมือเรา
ก823
นางพรนิภา แก้วศรี
20
6
ห้องภาษาต่างประเทศ

1.มีทักษะในการใช้โครเชต์

หมดเวลา
149 .
Searching Internet
ก824
นางเยาวเรศ งานดี
30
24
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
150 .
enjoy eating
ก825
นางสาวอรอนงค์ สหัสเรืองกิตต์
35
35
ห้อง 1111 1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำอาหา
เต็ม
151 .
Math Club
ก826
นายปวิช รุ้งฟ้าวรกุล
20
6
ห้อง EP
หมดเวลา
152 .
เคลียร์
ก828
นางสาวพรกนก ขัติวงศ์
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ (นักเรียนชั้น ม.1 ) จุดประสงค
เต็ม
153 .
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย(TV-SWK)
ก829
นางพรพิศ หลวงสุภา
20
17
ห้องศูนย์ข่าว
หมดเวลา
154 .
ภาษาต่างประเทศ
ก830
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์
20
17
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
155 .
สู้กับศัพท์
ก831
นายชยพล อิ่นแก้ว
25
21
ห้อง 913
หมดเวลา
156 .
ภาษาต่างประเทศ
ก832
นายวชิรวิญช์ ประมาณ
20
14
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
157 .
ภาษาญี่ปุ่น
ก834
นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี
20
20
ห้องภาษาต่างประเทศ
เต็ม
158 .
ภาษาต่างประเทศ
ก835
นายวชิรปรีชา ปาลี
20
19
ห้องภาษาต่างประเทศ
หมดเวลา
159 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ก901
นายนิคม กาวิละ นายสถาปัตย์ พละทรัพย์
220
145
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
160 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ก902
นายสันติ ชุมภู ว่าที่ ร.ต.ณัฐกิตต์ แก้วมหาคุณ
170
132
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในร

หมดเวลา
161 .
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ก903
ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ นายกฤษฎชนม์ ภู่อร่าม
170
162
สนามฟุตบอล

1.ศึกษาวิชาทหารระดับผู้บังค

หมดเวลา
162 .
แนะแนว
ก904
นางสาวอนามิกา บุญมา
20
19
อาคาร3
หมดเวลา
163 .
ห้องสมุด
ก905
นางสาววิลาสินี เทพวงศ์
20
20
ห้องสมุด

1.ปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ

เต็ม
164 .
เรารักสุขภาพ
ก906
นางจันทร์เพ็ญ ไชยรินทร์
20
19
ห้องแนะแนว 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดูแล
หมดเวลา
165 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก907
นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์
20
16
ห้องแนะแนว

1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึก

หมดเวลา
166 .
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ม.ปลาย
ก908
นางวิภา อุทยานุกูล
20
15
ห้องแนะแนว 1.เพื่อฝึกทักษะการให้คำปรึกษา
หมดเวลา
167 .
ห้องสมุด
ก909
นางอรอนงค์ กาญจนสุนทร
25
14
ห้องสมุด

1.ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเ

หมดเวลา
168 .
ยุวสาสมาธิ
ก910
นายทรงศิลป์ ณ พิกุล
25
9
ศาลาธรรม ประตู 2 1.เพื่อให้นักเรียนพัฒนาจิตและป
หมดเวลา
169 .
เพื่อนใจวัยทีน(ม.ต้น)
ก911
นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์
25
25
อาคาร 11 ห้อง1116 1.ให้นักเรียนรู้จักตนเองและภูม
เต็ม
170 .
คริสเตียน
ก912
นายวิทยา อักษรนฤนาท
20
8
ห้อง 918 (นักเรียนที่สนใจเรียนรู้พัฒนาต
หมดเวลา
171 .
กลับจากAFS/เข้าใหม่
ก995
ครูบุญธรรม
20
0
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
172 .
AFS
ก996
Mr.AFS
20
5
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
173 .
พักการเรียน
ก997
Mr.พักการเรียน
20
1
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
174 .
ลาออก
ก998
Mr.ลาออก
20
1
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา
175 .
ไม่ลงทะเบียน
ก999
Mr.ไม่ลงทะเบียน
20
7
ห้องกิจกรรม
หมดเวลา